Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
wtorek,18 czerwca
Imienieny:
Elżbieta, Paula, Marek
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Statut Sołectwa
obrazek
Statut Sołectwa

STATUT SOŁECTWA
Część I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy.
§ 2
Sołectwo. Rżuchów jest jednostką pomocniczą Gminy Sadowie.
Siedzibą sołectwa jest wieś Rżuchow . Ustrój sołectwa określają: niniejszy statut sołectwa i Statut Gminy.

Część II
ORGANY SOŁECTWA
§ 3
Ustrojowymi organami sołectwa są:
Zebranie Wiejskie,
Sołtys,
Rada Sołectwa.
Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata, jednak nie dłużej niż kadencja Rady Gminy.
§ 4
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
Sołtys jest organem wykonawczym.
Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołectwa.

ZADANIA, ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANIA UCHWAŁ.
§ 5
Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy;
zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym na terenie sołectwa,
dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w granicach obowiązującego prawa.
§ 6
Prawo do udziału w zebraniach wiejskich mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 7
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys;
z własnej inicjatywy,
na pisemny wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
na polecenie Rady Gminy i Wójta Gminy.
§ 8
Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.
Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w sołectwie.
Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba że mieszkańcy lub wnioskodawca proponują termin późniejszy.
§ 9
Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni,zgodnie z wymogami statutu.
Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i prowadzi jego obrady.
Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.
Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim winny być należycie przygotowane.
Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu radnych, członków Zarządu lub pracowników Urzędu Gminy.
Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością ważnych głosów ( liczba ważnych głosów „ za” musi być większa od liczby ważnych głosów „ przeciw”).
Głosowanie odbywa się w sposób jawny, Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.
Zebranie Wiejskie przedstawia swoje uchwały do wiadomości i akceptacji Radzie Gminy.
SKŁAD, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY SOŁECKIEJ
§ 10
1.Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa.
Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy w szczególności;
przygotowanie zebrań wiejskich i sporządzenie projektów uchwał tych zebrań,
zebranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ,
podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego sołectwa,
występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwoju problemów sołectwa i realizacji zadań samorządowych,
czuwanie nad realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego,
sporządzanie projektów wystąpień do Rady Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
pełnienie roli stałego komitetu czynów społecznych w ramach udzielonych upoważnień przez zebranie wiejskie
Rada Sołecka nie może dysponować mieniem gminnym na rzecz osób trzecich.
Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informację o działalności Rady Sołeckiej.
Rada Sołecka pracuje pod przewodnictwem Sołtysa.
OBOWIĄZKI SOŁTYSA
§11
1.Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności ;
zwoływanie zebrań wiejskich,
zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego , Rady Gminy i Wójta Gminy,
kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa,
prowadzenie zarządu i administracji gospodarki tymi składnikami , które Gmina przekazała sołectwu do korzystania , oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych,
opinie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznania im ulg w zakresie podatków i innych należności,
potwierdzenie okoliczności, które przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisów prawa,
występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,
sporządzanie rozliczeń gospodarczych i finansowych z działalności sołectwa,
uczestniczenie w naradach sołtysów, zwłaszcza okresowych, zwoływanych przez wójta,
pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocą ogólnie obowiązujących przepisów.
Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych mogą uczestniczą w pracach Rady Gminy.
Przewodniczący organów o których mowa ust. 1 uczestniczą w sesjach Rady, bez prawa udziału w głosowaniu.
Przewodniczący organów, o których mowa w ust. 1 mogą być zaproszeni na posiedzenie Zarządu i Komisji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy dotyczące interesów jednostki pomocniczej.
§12
wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy.
Zebranie Wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy . W tym celu Wójt określa miejsce dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego .
Informację Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym dniem zebrania.
§13
Sołtys wybierany jest w oddzielnym głosowaniu.
Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców wybory w nowym terminie do 7 dni mogą być przeprowadzone bez względu na liczbą obecnych na zebraniu.
§14
wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w głosowaniu tajnym , bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów , przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 – 5 osób, wybranych spośród uczestników zebrania . Członek komisji nie może kandydować na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Gminy. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik zebrania wpisuje imię i nazwisko wybranego kandydata . Nieważne są karty przedarte , inne niż ustalone i na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
do zadań komisji należy;
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów ,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołów o wynikach wyborów,
5) ogłoszenie wyników wyborów.
Protokół komisji podpisują jej członkowie.
Wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej stwierdza uchwała Zebrania Wiejskiego.
§15
wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów , zgłoszonych bezpośrednio na zebraniu wyborczym, przez uprawnionych uczestników zebrania. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla wyboru Sołtysa.
W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. Za wybranych uważa się kandydatów którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§16
sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeśli nie wykonają swych obowiązków , naruszając postanowienia statutu lub dopuszczając się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.
§17
w przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Rada Gminy zarządza wybory Sołtysa na wniosek Wójta.
Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wyboru składu całej Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy na wniosek sołtysa lub Wójta Gminy.
Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyborów określonych w ust. 1 i 2 zwołuje Wójt Gminy.
Część III
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM I FINANSAMI SOŁECTWA
§18
Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do korzystania z mienia, bez zgody Zebrania Wiejskiego.
Rada Gminy może przekazać Sołectwu w drodze uchwały , wydzieloną część mienia komunalnego, na wniosek lub za zgodą Rady Sołeckiej , do zarządzania i rozporządzania dochodami z tego źródła.
W przypadku przekazania sołectwu mienia komunalnego, do wyłącznej własności Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu , w stosunku do przekazanego mienia.
Przez zwykły zarząd rozumie się zwykłą eksploatację i utrzymanie jej w stanie niepogorszonym, osiągnięcie normalnych korzyści, prowadzenie bieżących spraw.
Do czynności przekraczających zwykły zarząd należy zdobycie i obciążenie nieruchomości, zaciągnięcie pożyczek i zobowiązań wekslowych, czynienie darowizn, zrzeczenie się.
Na dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest zgoda Rady Gminy.
Sołectwo rozporządza i korzysta z tego mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła , przyznając je na cele sołectwa.
§19
gospodarkę finansową sołectwa ustala się w ramach budżetu Gminy.
Sołectwo może tworzyć własny budżet na zasadach ustalonych odrębną uchwałą Rady Gminy.
W przypadku określonym w ust. 2 sołectwo samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego , zatwierdzonego przez Radę Gminy, do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Część IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§20
Zmiany w statucie dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.
W przypadkach spornych wiążącej wykładni statutu dokonuje Rada Gminy.
§21
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ